chức năng- nhiệm vụ của TTHTCĐ


 

 

 

 

UBND XÃ THỦY AN

TTHTCĐ XÃ THỦY AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

                Thủy An, ngày 15 tháng10 năm 2012

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

HOẠT ĐỘNG CỦA TT HTCĐ XÃ THỦY AN

 

Căn cứ quyết định số 09/2008/BGDDT ngày 24 tháng 3 năm 2012 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động TT HTCĐ tại xã, phường, Thị trấn.

Căn cứ nghị quyết số 01 - NĐ/TV ngày 12 tháng 11 năm 2010 của ban thường vụ tỉnh uỷ về việc đẩy mạnh xây dựng hoá xã hội học tập trong thời kỳ CNH - HĐH giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến 2020

Căn cứ vào số 1241/ UBND ngày 5 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Đông Triều, về việc tăng cường hoạt động TT HTCĐ của xã thị trấn năm học 2012 - 2013.

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện đề án “ Xây dựng TT HTCĐ” PGD&ĐT năm 2012 - 2013.

            Nhằm đưa hoạt động của TTHTCĐ  vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả, UBND đề ra chức năng và nhiệm vụ hoạt động của trung tâm gồm các mục tiêu sau:

Phần I ; Chức năng và nhiệm vụ :

TTHTCĐ Xã Thủy An là một tổ chức học tập sinh hoạt văn hoá của cộng đồng, vì cộng đồng.

           1- Tư vấn về việc làm, học nghề, các chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.

           2- Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, nhu cầu cần tuyển lao động, nhu cầu việc làm, nhu cầu học nghề.

          3- Trung tâm tạo diều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi học tập thường xuyên, học tập suốt đời, phổ biến kiến thức về chuyển giao kỹ khoa học kỹ thuật cho mọi người: như trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh….

         4- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, TDTT, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống các tệ nạn xã hội vv..

  5- Tổ chức thực hiện có hiệu quả xoá mù chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học…

Phần II; Bộ máy quản lý và cơ sở vật chất hoạt động của TT.

               * Bộ máy quản lý :

-          Cán bộ TT đều là cán bộ kiêm nhiệm gồm: 1 Giám Đốc , 2 phó Giám Đốc, 1 Giáo Viên biệt phái.

-          TT có trách nhiệm điều hành các hoạt động của TT theo kế hoạch đề ra. Đối tượng là các hội viên tham gia học tập trong trung tâm và toàn dân tự nguyện có nhu cầu học tập và tư vấn và chấp hành quy chế của TT.

-          Chế độ sinh hoạt của TT- giao ban hàng tuần và họp giao ban tháng vào cuối tháng để đánh giá kết quả thực hiện và kế hoạch tháng tiếp theo.

            * Cơ sở vật chất hoạt động của TT:

            - Nguồn do ngân sách tài chính cấp hàng năm.

-  Ngoài ra mọi nguồn lực phục vụ cho hoạt động của TT lấy nguồn tài trợ của các cơ quan, địa phương và một phần học phí của các hội viên tham gia trên tinh thần tự nguyện.

            - TT khuyến khích, hoan nghênh sự đóng góp, tài trợ của các cơ quan, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm trong địa bàn.

            - Việc quản lý thu chi của trung tâm theo chế  độ hiện hành của nhà nước do UBDN Thị trấn Mạo Khê quản lý.

 

TT HTCĐ  Xã Thủy An