Công tác tháng 02/2018


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ THỦY AN

 

 
   

Số:  02 KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Thủy An, ngày 31  tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/ 2018

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 của TTHTCĐ xã Thủy An, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Trung tâm HTCĐ xã  Thủy An xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 02/2018 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

Tuyên truyền và vận động người dân tích cực học tập, tìm hiểu pháp luật, tham gia các lớp tập huấn đồng thời hưởng ứng cuộc vận động tết vì người nghèo xã Thủy An xuân Mậu Tuất 2018.

2. Nội Dung hoạt động:     

- Tuyên truyền về cấm tàng trữ, sử dụng, các chất gây nổ, đốt các loại pháo, đốt  thả đèn trời. ....trước trong và sau dịp tết.                   

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư "và "phong trào xây dựng nông thôn mới", bằng nhiều việc làm thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội,  an ninh - quốc phòng ở địa phương để Mừng Đảng -  Mừng xuân Mậu Tuất.

- Tuyên truyền thực hiện tốt đội mũ bảo hiểm; an toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn XH, Vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết.

- Tuyên truyền, tập huấn gieo cấy các giống lúa đúng khung thời vụ đã quy định và đảm bảo an toàn cho cây giống.

- Tuyên truyền đến các ban ngành đoàn thể hưởng ứng " Tết Trồng cây" xuân Mậu Tuất.

Tuyên truyền về truyền thống Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

2. Thời gian tổ chức :  Từ cuối tháng 01/022018 đến hết tháng 28/2 năm 2018.

3.  Hình thức tổ chức: Tuyên truyền, tập huấn,

4. Tổ chức thực hiện

- Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 01 năm 2018; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã

- Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã; các nhà văn hóa thôn.

- Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể; Nhân dân, cán bộ, đảng viên, các trường học, Đoàn TN, Hội LHPN xã, Hội Nông dân, cán bộ truyền thanh xã; trưởng các thôn; Hội CCB; HTXNN…

  •  

Nơi nhận:        

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

T.M TTHTCĐ XÃ THỦY AN

GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký)

 

Nguyễn Viết Thúy

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu