Kế hoạch công tác t3/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ THỦY AN

Số: 03 /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủy An, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2019

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thủy An;

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Thủy An

            Trung tâm HTCĐ xã Thủy An xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 03/2019 cụ thể như sau:

  1. Dự kiến các hoạt động

Tổ chức các hoạt động theo chủ điểm của tháng.

  - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ngày Hạnh phúc 20/3. Ngày Nước sạch Thế giới 22/3. Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Ngày Thể thao Việt Nam 27/3

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3.

- Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về VHVN-  TDTT- Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao để mừng Đảng, mừng xuân

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe, VSATTP, tuyên truyền pháp luật, BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT, các TNXH, an toàn thực phẩm.

-Tuyên truyền giáo dục sức khỏe: Phòng tránh các bệnh, phòng rét cho người,  cây trồng, vật nuôi trong các ngày rét đậm.

- Tuyên truyền về phòng tránh các dịch bệnh trên người và vật nuôi xuất hiện trong thời điểm giao mùa.

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mở rộng cho trẻ em trong tháng;

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

Phối hợp chặt chẽ với các trường học tổ chức học sinh về vệ sinh môi trường, tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ.

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

Tiếp tục tuyên truyền Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

Tuyên truyền giới thiệu về truyền thống Lễ Hội Đền An Biên thờ Nữ Tướng Lê Chân

2. Đối tượng tham gia

- Ban giám đốc, các giáo viên của TT HTCĐ xã Thủy An.

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể của xã Thủy An.

- Các thôn và toàn bộ nhân dân trong địa bàn xã Thủy An.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 28/2/2018 đến 31/3/2019

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa các thôn, nhà văn hóa xã Thủy An, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế, các cơ quan đóng trên địa bàn xã….

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm học 2018-2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thủy An nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể trên địa bàn, nhân dân trong xã Thủy An

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 3 năm học 2018-2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ xã Thủy An.

            - UBND xã Thủy An.

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.MTT HTCĐ XÃ THỦY AN

Giám Đốc

 

 

Nguyễn Viết Thúy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu