kế hoạch công tác T4/ 2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ THỦY AN

Số: 04 /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủy An, ngày 31 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/ 2019

 

    Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 của TTHTCĐ xã Thủy An, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Trung tâm HTCĐ xã Thủy An xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 4/2019 cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

          -  Tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, chăn nuôi Thủy sản, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trên địa bàn toàn xã; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư "và "phong trào xây dựng nông thôn mới" " Nông thôn mới kiểu mẫu", bằng nhiều việc làm thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội,  an ninh - quốc phòng ở địa phương.

          - Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt đội mũ bảo hiểm; an toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn XH đặc biệt ở TTN. Phối hợp với các trường TH, THCS, đoàn TN. Phối hợp với UBND, Đoàn TN, HLHPN xã; trường THCS Thủy An tổ  chức các hoạt động VHVN- TDTT chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4và ngày quốc tế lao động ngày 01/5.

          - Phối hợp với Đảng ủy, UBND, MTTQ, ban thú y; Đài truyền thanh;  cùng các ban ngành ở địa phương; các hộ chăn nuôi. Tuyên truyền toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm( đặc biệt bệnh dịch tả lợn Châu phi) .

            - Phối hợp với các thôn; các ban ngành tham gia tích cực vào công tác Vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, trường học, đặc biệt là an toàn giao thông ở các khu vực xung quanh trường học, vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột, ốc biêu vàng,...

 

2. Hình thức tổ chức: 

Phối hợp với các ban ngành tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, học sinh, nhân dân, các ban ngành, trưởng các thôn, HPN, Đoàn TN, các trường học,.....các hộ chăn nuôi, trên địa bàn toàn xã.

  • Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tại nhà văn hóa các thôn, hội trường UBND xã, các cụm dân cư, đài truyền thanh xã...

           3. Thời gian, địa điểm tổ chức :  Từ 28/3/2019 đến hết tháng 4/2019;

          4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TTHTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 4 năm 2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

            - Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh xã; các nhà văn hóa thôn.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể; nhân dân, cán bộ, đảng viên, học sinh; GV; Đoàn TN; Hội LHPN xã; Hội Nông dân; cán bộ truyền thanh xã; trưởng các thôn; Hội CCB; HTXNN, cụm dân cư,...

Nơi nhận:        

 - TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

 - Phòng GD&ĐT (b/c);

 - Trang Web TTHTCĐ xã

 - Lưu TTHTCĐ

T.MTT HTCĐ XÃ THỦY AN

Giám Đốc

 

 

Nguyễn Viết Thúy

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu