Kế hoạch công tác tháng 03/2018


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ THỦY AN

 

 
   

Số:  03 KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Thủy An, ngày 28  tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2018

- Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều

- Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thủy An;

- Thực hiện kế hoạch hoạt động theo chủ điểm của thángTrung tâm HTCĐ xã Thủy An  xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 03/2018 cụ thể như sau:

1. Mục đích yêu cầu:

Tập huấn, tuyên truyền đến cho toàn thể nhân dân trong xã học tập về các lĩnh vực như: văn hóa xã hội, TDTT, các kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi, các vấn đề về VSMT, ATGT, VSATTP, chăm sóc sức khỏe….

1. Dự kiến các hoạt động

- Phối hợp với các ban ngành, các trường học tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 . Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 . Ngày Hội Đền Lê Chân, 8/2( âm lịch).....

-  Duy trì tăng cường đẩy mạnh các hoạt động về TDTT, duy trì các lớp thể dục dưỡng sinh….

Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực trong học đường.

Tiếp tục tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.

- Tuyên truyền , tổ chức các hoạt động như văn nghệ, các trò chơi dân gian mừng Lễ Hội Đền Lê Chân 24/3/2018 tức ngày 8/2( âm lịch).

Tổ chức Đại hội TDTT hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

2. Đối tượng tham gia

- TT HTCĐ xã

- Các Trường học trên địa bàn xã.

- Các ban ngành đoàn thể của các thôn trên địa bàn cùng nhân dân.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 28/2/2018 đến 28/3/2018

Địa điểm: Tại nhà văn hóa các thôn nhà văn hóa xã  các cơ quan đóng trên địa bàn….

4. Tổ chức thực hiện

  - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt báo cáo thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã,

 - Các ban ngành đoàn thể của các  thôn trên địa bàn. Toàn bộ nhân dân trong xã.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 03 năm  2018. của TTHTCĐ  Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

  •  

Nơi nhận:        

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Trung tâm HTCĐ xã (t/h);

- Lưu.

T.M TTHTCĐ XÃ THỦY AN

GIÁM ĐỐC

( Đã ký)

 

Nguyễn Viết Thúy

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu