Kế hoạch công tác tháng 5/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ THỦY AN

Số: 05 /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủy An, ngày 28 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2019

            - Căn cứ vào sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Đông Triều;

            - Căn cứ sự chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thủy An

            - Căn cứ tình hình thực tế địa phương;

            - Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

            - Căn cứ tình hình hoạt động của TT HTCĐ xã Thủy An;

            Trung tâm HTCĐ xã Thủy An xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 05/2019 cụ thể như sau:

1. Dự kiến các hoạt động

            - Tiếp tục tuyên truyền phối hợp cùng các thôn, các trường học về Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (diễn ra 10 năm một lần trên quy mô Toàn Quốc).

  • Tiếp tục phối hợp với Đảng ủy, UBND, MTTQ, ban thú y; Đài truyền thanh;  cùng các ban ngành ở địa phương; các hộ chăn nuôi. Tuyên truyền toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm( đặc biệt bệnh dịch tả lợn Châu phi) .

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5.

Phối hợp với UBND, Đoàn TN, HLHPN xã; trường THCS Thủy An tổ  chức các hoạt động VHVN- TDTT chào mừng ngày 19/5

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe, VSATTP, tuyên truyền pháp luật, BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT, các TNXH.

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mở rộng cho trẻ em trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm phong quang, đường làng sạch, vệ sinh ngõ xõm vào chủ nhật hàng tuần.

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

Hưởng ứng cuộc thi bí thư chi bộ- trưởng thôn giỏi năm 2019

2. Đối tượng tham gia

- Toàn bộ thành viên (Ban giám đốc, các giáo viên) của TT HTCĐ xã Thủy An

- Các Trường: Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở.

- Các ban ngành đoàn thể thôn, xã

- Toàn bộ nhân dân trong xã Thủy An

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian thực hiện:       Từ 28/4/2019 đến 28/5/2019

            - Địa điểm: Tại nhà văn hóa thôn và nhà văn hóa xã Thủy An, các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. Trạm y tế,

4. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TT HTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 5 năm học 2018-2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thủy An nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các học viên cần bố trí sắp xếp thời gian để kế hoạch hoạt động của TT HTCĐ đạt kết quả tốt.

            - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể của thôn, xã. Toàn bộ nhân dân trong xã Thủy An.

- Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 5 năm học 2018-2019. Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm để TT HTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra./.

5. Kinh phí tổ chức

            - TT HTCĐ xã Thủy An.

            - UBND xã Thủy An.

            - Xã hội hóa.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

T.MTT HTCĐ XÃ THỦY AN

Giám Đốc

 

Nguyễn Viết Thúy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu