Kế hoạch công tác tháng 6/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ THỦY AN

Số: 06 /KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủy An, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2019

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 của TTHTCĐ xã Thủy An,

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, 

Trung tâm HTCĐ xã Thủy An xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 6/2019 cụ thể như sau:

1.Công tác trọng tâm:

          - Phối hợp với BCĐ hoạt động hè; đoàn TN, các trường học, các thôn, tổ chức Khai mạc hoạt động hè năm 2019 cho các cháu TTN sinh hoạt hè trên địa bàn đảm bảo an toàn, vui tươi bổ ích.   

          - Khai giảng các lớp học bơi và thi cấp chứng chỉ bơi cho TTN trong đợt hè.

          -  Tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, chăn nuôi Thủy sản, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trên địa bàn toàn xã;

  • Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư "và "phong trào xây dựng nông thôn mới", " xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu"  bằng nhiều việc làm thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội,  an ninh - quốc phòng ở địa phương.

          - Tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt đội mũ bảo hiểm; an toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn XH đặc biệt ở TTN. Phối hợp với các trường TH, THCS, đoàn TN.

          - Phối hợp với Đảng ủy, UBND, MTTQ, ban thú y; các hộ chăn nuôi;  cùng các ban ngành ở địa phương; toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm( đặc biệt bệnh dịch tả lợn  Châu phi) .

          - Tiếp tục phối hợp với đài truyền thanh xã tuyên truyền, ATGT, các tệ nạn XH,... tuyên truyền đến người dân thu hoạch vụ lúa  chiêm an toàn, hiệu quả…

2. Hình thức tổ chức: Tuyên truyền loa phát thanh, Hội nghị tập huấn ..

           3. Thời gian tổ chức:  Từ 28/5/2019 đến 28/6/2019

4. Địa điểm tổ chức: Đài truyền thanh xã; nhà văn hóa xã, các nhà văn hóa thôn, các trường học, trạm y tế xã,

          5. Tổ chức thực hiện

            - Ban giám đốc TTHTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 6 năm 2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã  nắm được, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

           - Lực lượng phối kết hợp: Các ban ngành đoàn thể; nhân dân, cán bộ, đảng viên, học sinh; GV; Đoàn TN; Hội LHPN xã; Hội Nông dân; cán bộ truyền thanh xã; trưởng các thôn; Hội CCB; HTXNN, cụm dân cư,...

Nơi nhận:        

 - TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

 - Phòng GD&ĐT (b/c);

 - Trang Web TTHTCĐ xã

 - Lưu TTHTCĐ

 T.MTT HTCĐ XÃ THỦY AN

Giám Đốc

 

Nguyễn Viết Thúy

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu