Kế hoạch hoạt động tháng 1/2019 TTHTCĐ


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ THỦY AN

Số: 14/ KH-TT HTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủy An, ngày  02  tháng 01 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ - THÁNG 01 NĂM 2019

 

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 của Trung tâm HTCĐ xã Thủy An

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Trung tâm HTCĐ xã Thủy An  xây dựng kế hoạch hoạt động tháng  01/2019  cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu.

- Tiếp tục công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về các lĩnh vực tronng đời sống xã hội .

- Tuyên truyền và vận động người dân tích cực học tập, tìm hiểu pháp luật, tham gia các lớp tập huấn đồng thời hưởng ứng cuộc vận động "Tết vì người nghèo" xã Thủy An  Xuân Kỷ Hợi 2019.

2. Nội Dung hoạt động.     

- Tiếp tục công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, chăn nuôi Thủy sản  trong mùa rét, đặc biệt tuyên truyền sâu rộng về phòng chống dịch bệnh tai sanh, long móng ở lợn đang  có nguy cơ bùng phát ở các địa phương.

- Tiếp tục tuyên truyền về Vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trên địa bàn toàn xã.  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ",  "phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu"  bằng nhiều việc làm thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội,  an ninh - quốc phòng ở địa phương.

- Tiếp tục Phối hợp với các trường TH, THCS trên địa bàn, đoàn Thanh Niên        

- Tuyên  truyền thực hiện tốt đội mũ bảo hiểm, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn XH, ATVSTP đặc biệt ở TTN.   

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền đến nhân dân quy định pháp luật về; cấm buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo các loại, đốt thả đèn trời… phòng chống các tệ nạn XH trong dịp tết đến.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức 

Từ 25/12/2018 đến 25/1/2019;

4. Hình thức tổ chức:

Tập huấn- tuyên truyên trên hệ thống loa phát thanh, treo pano, băng zôn tuyên truyền.

5. Tổ chức thực hiện.

- Ban giám đốc TTHTCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tháng 1 năm 2019; báo cáo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tạo điều kiện giúp đỡ để TTHTCĐ hoàn thành tốt kế hoạch.

-Phối hợp với Đảng ủy, UBND, MTTQ, hội CCB, đài truyền thanh xã các ban ngành đoàn thể; nhân dân, cán bộ, đảng viên, học sinh; GV; Đoàn TN; Hội LHPN xã; Hội Nông dân; cán bộ truyền thanh xã; trưởng các thôn; Hội CCB; HTXNN, thôn xóm dân cư,...

 

Nơi nhận:        

 - TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

 - Phòng GD&ĐT (b/c);

 - Trang Web TTHTCĐ xã

 - Lưu TTHTCĐ

T.M TTHTCĐ XÃ THỦY AN

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Viết Thúy

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu