Kế hoạch tuần lễ học tập suốt đời năm 2018


UBND XÃ THỦY AN

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 
   

SỐ:25/KH-TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 
   

 

Thủy An, ngày 26  tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

 

- Căn cứ công văn số 2362/BCĐXDXHHT ngày 12 tháng  9  năm 2018 của BCĐ xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh  V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng  tuần lễ học tập suốt đời năm 2018.

- Căn cứ vào kế hoạch số 182-KH/BCĐXDXHHT ngày 17/9/2018 của BCĐXDXHHT thị xã Đông Triều Kế hoạch tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2018.

Căn cứ vào tình hình thực tế Trung Tâm HTCĐ xã Thủy An xây dựng kế hoạch, triển khai nội dung tổ chức " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời " trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. mục đích:

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng  của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân. Huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của tuần lễ.

Nhằm tăng năng suất lao động  tăng trưởng  kinh  tế,  giảm  nghèo,  phát  triển văn hóa  nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời  giúp các cơ sở giáo dục và các thiết chế văn hóa  - giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu học tập, tạo môi trường giáo dục phù  hợp với nhu cầu HTSĐ của cộng đồng. 

2.Yêu cầu

Việc tổ chức tuần lễ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân.

Khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời  hướng tới xây dựng một XHHT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa  trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩ  và hội nhập quốc tế.

II.CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. chủ đề:

 "Trong cách học phải lấy tự học làm cốt"

2. Khẩu hiệu tuyên truyền.

1. Học tập để  hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân.

2. Học tập để  phát triển quê  hương  đất nước.

III. THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG.

  1. Thời gian

Thời gian: Từ  ngày 02/10/2018  đến hết ngày 07/10/2018

2. Địa điểm:

Nhà văn hóa UBND xã Thủy An, nhà văn hóa các thôn, các trường học trên địa bàn xã, trong đó:

Lễ khai mạc "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" tổ chức vào 14h 00'  ngày 02/10/2018  tại nhà văn hóa xã Thủy An.

3. Nội dung tổ chức tuần lễ hưởng ứng:

- Tổ chức lễ khai mạc: "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" và khai giảng Năm học 2018-2019 của Trung tâm HTCĐ xã Thủy An.

- Tuyên truyền phổ biến trên loa phát thanh, treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền nội dung về các hoạt động giáo dục, học tập diễn ra trong suốt tuần lễ.

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể các trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động thiết thực theo chủ đề "Trong cách học phải lấy tự học làm cốt "

- Tổ chức các lớp học, lớp bồi dưỡng, tập huấn bám sát chủ đề của tuần lễ: các phương pháp tự học, hiệu quả giành cho học sinh, sinh viên, giành cho người lao động, vai trò kỹ năng tự học, các lí do bạn nên tự học, giới thiệu những tấm gương tự học tiêu biểu, gần gũi xung quanh ta, chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về tinh thần tự học, học tập không ngừng, học liên tục, học tập suốt đời.  

- Viết tin, đưa tin bài lên trang thông tin điện tử của TTHTCĐ xã Thủy An

- Tổng kết báo cáo kết quả thực hiện"Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" vào ngày 10/10/2018 về địa chỉ cmthcs@dongtrieu.edu.vn.

4. Thành phần tham dự:

 Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy- HĐND, UBND- UBMTTQ xã, đại diện các tổ chức, các ban ngành, đoàn thể, Ban công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học. Các đồng chí bí thư chi bộ, Trưởng thôn,  Ban giám hiệu các trường học, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, các tầng lớp nhân dân và học sinh trong địa bàn xã.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trung tâm học tập cộng đồng

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Số: 2362/BCĐXDXHHT ngày 12 tháng  9  năm 2018 của BCĐ xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Ninh  V/v tổ chức Hưởng ứng  tuần lễ học tập suốt đời năm 2018. Chỉ đạo, giám sát các hoạt động hoạt động nhằm "Xây dựng xã hội học tập" trên địa bàn xã. Tổ chức đánh giá sơ, tổng kết việc thực hiện xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

- Tổ chức lễ khai mạc tuần lễ học tập suốt đời.

- Tổ chức Lễ Khai Giảng năm học mới 2018-2019 của TTHTCĐ.

- Tuyên truyền ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo tồn các khu di tích văn hóa….

Củng cố và duy trì hoạt động có hiệu quả, đặc biệt thực hiện tốt chức năng tư vấn và giám sát. Củng cố và tổ chức hoạt động có hiệu quả của các chi hội tại các cơ quan, đơn vị, trường học. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu về hoạt động khuyến học, khuyến tài. Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân.

- Tổ chức tổng kết " Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018" vào ngày 08/10/2018.

- Báo cáo kết quả tuần lễ HTSĐ về ban chỉ đạo xã hội học tập thị xã.

2. Ban Văn hoá:

- Cắt dán, treo băng zôn tuyền truyền, trang trí khánh tiết, chuẩn bị loa máy phục vụ buổi lễ khai mạc và phục vụ tuần lễ hưởng ứng.

- Tuyên truyền và vận động các đơn vị, các cơ quan, Doanh nghiệp, các trường học, các Dòng họ và mọi gia đình trong xã cùng tham gia "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018".

3. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã.

-  Phối hợp với TTHTCĐ mở các lớp tập huấn, tuyên truyền về pháp luật, tuyên truyền về ATGT, TT về phòng chống tội phạm, tệ nạn XH.

- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền về Luật an ninh mạng.

4. Các thôn :

- Ban chi ủy, BQL các thôn căn cứ vào điều kiện thực tế để chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các xóm, thôn, tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa và kế hoạch xây dựng xã hội học tập đến mọi người dân. Phấn đấu mọi cán bộ, nhân dân trong thôn đều có chương trình tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, hiểu biết.

- Phối kết hợp với Trung tâm học tập cộng đồng để mở các lớp tập huấn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức của nhân dân.

- Phối kết hợp với chi đoàn Thanh niên, chi hội Phụ nữ, chi hội Người cao tuổi, chi hội Cựu chiến binh… vận động, giáo dục các thế hệ thanh, thiếu nhi tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài; chống bỏ học.

- Phối hợp với Hội Khuyến học để động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, Dòng họ, gia đình tiêu biểu trong việc xây dựng xã hội học tập.

5.Các trường học:

* Đối với Trường Mầm Non, Tiểu học,THCS

Treo băng zôn, khẩu hiệu về chủ đề của Tuần lễ và chủ đề  "Trong cách học phải lấy tự học làm cốt" tại đơn vị trong suốt thời gian phát động" Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời."

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ  học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề " Tự học" trong giờ chào cờ đầu tuần, trong các tiết HĐNGLL, trao đổi tọa đàm những kinh nghiệm về tự học trong HS và giáo viên.

- Tham gia ủng hộ xây dựng quỹ Khuyến học của xã, ủng hộ đỡ đầu các cháu học sinh nghèo vượt khó, học sinh khuyết tật vươn lên, học sinh có thành tích cao trong học tập…

- Kết hợp với Trung tâm học tập cộng đồng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các lớp học theo chương trình đáp ứng nhu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng….

Trên đây là kế hoạch của TTHTCĐ xã Thủy An triển khai thực hiện kế hoạch số: số 182-KH/BCĐXDXHHT ngày 17 tháng 9 năm 2018 của BCĐXDXHHT thị xã Đông Triều Kế hoạch tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2018. 

Nơi nhận:

-Thường trực Đảng ủy- HĐND (B/C)

- Các ban ngành, đoàn thể (T/H)

- Cơ quan, đơn vị trường học (T/H)

- TTHTcộng đồng (T/H)

- Hội Khuyến học (T/H)

- các thôn(T/H)

-

 TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

        Nguyễn Viết Thúy

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu