Báo cáo công tác tháng 02/2018


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ THỦY AN

 
   

Số: 02 BC-TTHTCĐ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

Thủy An, ngày 27  tháng 02  năm 2018

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG

THÁNG 02/2018

I. Đánh giá khái quát tình hình TT HTCĐ tháng 02/2018

1. Thuận lợi.       

    - Trung tâm HTCĐ kịp thời triển khai, tuyên truyền các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật của nhà nước; về kinh tế, VH- XH,  sức khỏe, VSMT, ATTP, ATGT chăm sóc cây trồng vật nuôi,...

2. Khó khăn:

- Thời điểm giáp tết nên số lượng học viện tham gia các buổi tuyên truyền còn ít, CSVC còn thiếu thốn.

IIKết quả tổ chức thực hiện:

1. Ưu Điểm:

- Làm tốt công tác Tuyên truyền về cấm tàng trữ, sử dụng, các chất gây nổ, đốt các loại pháo, đốt  thả đèn trời. ....trước trong và sau dịp tết.  

- Làm tốt công tác tuyên truyền về VSATTP trước, trong tết và sau tết.

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể ký cam kết thực hiện ATGT, không tàng trữ, sử dụng, các chất gây nổ, đốt các loại pháo, đốt  thả đèn trời. ....trước trong và sau dịp tết.                

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư "và "phong trào xây dựng nông thôn mới", bằng nhiều việc làm thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội,  an ninh - quốc phòng ở địa phương để Mừng Đảng -  Mừng xuân Mậu Tuất.

- Làm tốt công tác Tuyên truyền thực hiện đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô xe máy, xe máy điện, xe đạp điện.

 phòng chống các tệ nạn XH, Vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết.

- Phối hợp với các ban ngành, các cơ quan trường học hưởng ứng " Tết Trồng cây" xuân Mậu Tuất nhân dịp đầu năm mới.

2. Tồn tại.

Việc mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn còn hạn chế. Công tác tuyên truyền chủ yếu là tuyên truyền trên loa phát thanh.

-Tuyên truyền tốt về truyền thống Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2.

III. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng  03/2018

  1. Dự kiến các hoạt động:

- Phối hợp với các ban ngành, các trường học tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 . Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 . Ngày Hội Đền Lê Chân, 8/2( âm lịch)…

2. Các đề xuất, kiến nghị: Không

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Website TT HTCĐ;

- Lưu. 

TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 Nguyễn Viết Thúy

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu