báo cáo công tác tháng 4/2019


      TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNGXÃ THỦY AN

Số: 04/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủy An, ngày 28 tháng 4  năm 2019

           BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNGTHÁNG 4/2019

I. Đánh giá khái quát tình hình Trung tâm HTCĐ tháng 4/2019

1. Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, việc ủng hộ nhiệt tình của các khu.

+ Ban giám đốc có sự đoàn kết cao, nhất trí trong công việc.

+ Nhân dân đồng thuận, ham học hỏi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

2. Khó khăn:

+ Cơ sở vật chất chưa đủ đáp ứng với nhu cầu học tập của các khu.                       

+ Nhân dân còn bận nhiều công việc.

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế.

3.  Kết quả tổ chức thực hiện:

TT

Nội dung

Số lớp

Thời gian

Lượt người

Đơn vị phối hợp

1

Học chương trình xóa mù chữ

 

 

 

 

Từ 28/3/2019

đến

28/4/2019

 

 

 

2

Học nghề ngắn hạn

 

 

 

3

Các chuyên đề

 

 

 

 

a, Giáo dục pháp luật

 

 

 

 

b, Giáo dục sức khỏe

02

165

Trạm y tế

 

c, Giáo dục môi trường

 1

 

 Trạm y tế

 

d, Văn hóa xã hội

0

   

 

E, Phát triển kinh tế

 

 

 

 

f, Giáo dục kỹ năng sống

 1

 215

 THCS

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao

 

 

 

5

Hoạt động của các câu lạc bộ

     

6

Phổ biến kiến thức qua đài truyền thanh

 2

 

 

 

TỔNG

6

 

380

 

II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của Trung tâm HTCĐ trong tháng 5/2019

     1. Dự kiến các hoạt động                  

- Tiếp tục tuyên truyền phối hợp với các thôn, trường học về Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (diễn ra 10 năm một lần trên quy mô Toàn Quốc)

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5.

- Tiếp tục phối hợp với Đảng ủy, UBND, MTTQ, ban thú y; Đài truyền thanh;  cùng các ban ngành ở địa phương; các hộ chăn nuôi. Tuyên truyền toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm( đặc biệt bệnh dịch tả lợn Châu phi) .

- Phối hợp với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5.

Phối hợp với UBND, Đoàn TN, HLHPN xã; trường THCS Thủy An tổ  chức các hoạt động VHVN- TDTT chào mừng ngày 19/5

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tuyên truyền sức khỏe, VSATTP, tuyên truyền pháp luật, BVMT, nghiêm chỉnh thực hiện ATGT, các TNXH.

- Tuyên truyền công tác tiêm phòng định kỳ và mở rộng cho trẻ em trong tháng;

- Duy trì GD bảo vệ môi trường: Ngõ xóm, đường làng sạch, vệ sinh ngõ xóm sạch sẽ.

- Tiếp tục điều tra nhu cầu học tập của nhân dân để mở các lớp học .

Giáo dục truyền thống, lịch sử địa phương, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông đường bộ.

3. Thời gian tổ chức:

- Tháng 5 năm 2019

4. Hình thức tổ chức:

- Trung tâm HTCĐ phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện.

5. Kinh phí:

- Hoạt động Trung tâm HTCĐ, UBND, xã hội hóa.

III. Các đề xuất, kiến nghị: - Không

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Lưu.

TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Viết Thúy

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu