Báo cáo công tác tháng 5/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ THỦY AN

Số: 05/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủy An, ngày 28 tháng 5  năm 2019


 BÁO CÁO

CÔNG TÁC THÁNG 5 CỦA TTHTCĐ  XÃ THỦY AN

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 5 /2019

           1. Thuận lợi: 

          - TT triển khai kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật của nhà nước; về kinh tế, đời sống XH, về sức khỏe, ATGT, VSMT, ATTP, chăm sóc cây trồng vật nuôi,...

          2. Khó khăn: 

                   3.  Kết quả tổ chức thực hiện: ( cụ thể số chuyên đề, số lớp, số lượt người tham gia từng chuyên đề theo mẫu đính kèm  công văn)

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

1

Giáo dục chính sách pháp luật

 

 

 

 

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

 1

 26/5

 17

 Trường THCS

3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

 

 

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

 1

 

 215

 THCS

5

Bảo vệ sức khỏe

 1

 

 215

 Trạm y tế

6

Bảo vệ vật nuôi

 1

 

 46

 Ban thú y

 

 

 

 

 

         - Phối hợp với UBND, HPN, đoàn TN, trường THCS xã tuyên truyền về ngày quốc tế lao động 1/5.

           - Phối hợp với trường THCS tổ chức tuyên truyền ATGT, ATTP, các tệ nạn XH cho CB- GV-NV, học sinh toàn trường. Tổ chức các hoạt động VHVN- TDTT chào mừng ngày 1/5.

            - Phối hợp với với đài truyền thanh xã, trường TH, trường THCS, tuyên truyền về vệ sinh môi trường; vệ sinh trường học; tuyên truyền chăm sóc phòng trừ dịch bệnh cho gia súc- gia cầm đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu phi.

  • Hưởng ứng hội thi bí thư chi bộ- trưởng thôn giỏi cấp tỉnh năm 2019

           II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 6/2019.

          1. Dự kiến các hoạt động:

        - Phối hợp với trường THCS tuyên truyền ATGT, VSMT, ATTP, phòng chống các tệ nạn XH,...

           - Tiếp tục phối hợp với UBND;  trường TH, THCS, ĐTN tổ chức mở, các lớp học bơi.

  • Phối hợp với BCĐ hoạt động hè tổ chức khai mạc HĐH cho TTN.
  • Khai giảng các lớp học bơi hè 2019

          * Thời gian tổ chức :  Tháng 6 năm 2019.

          - Phối hợp với HTX&DVNN tuyên truyền tập huấn chăm sóc phòng dịch bệnh cho lúa, diệt chuột, thu hoạch lúa chiêm.

  •  Phối hợp với ban Thú y, đài truyền thanh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã.         
  •  2. Hình thức tổ chức: Tuyên truyền

          3. Kinh phí: UBND

             III. Các đề xuất, kiến nghị: Không

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Lưu.

TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Viết Thúy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu