Báo cáo hoạt động của TTHTCĐ năm 2018


UBND XÃ THỦY AN

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

––––––––––––––––––––––

Số: 15/BCHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Thủy An, ngày 26 tháng 12  năm 2018


BÁO CÁO

Đánh giá công tác hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

Thực hiện công văn số: 1319/PGD&ĐT ngày 21/12/2018 của Phòng GD&ĐT về việc dự Hội nghị tổng kết TTHTCĐ năm 2018 và báo cáo đánh giá kết quả tổ chức, hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường trên địa bàn thị xã;

TTHTCĐ xã Thủy An báo cáo đánh giá kết quả tổ chức, hoạt động của TT trong năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

  1. Đặc điểm tình hình địa phương

1. Đặc điểm, tình hình:

Xã Thủy An là xã miền núi nằm ở phía tây Thị xã Đông Triều, có tổng diện tích tự nhiên 788ha, tổng số hộ 1289, tổng số nhân khẩu 4226 được phân bổ làm 03 thôn. Trên địa bàn có 05 trường học với trên 2000 học sinh, trong đó có 02 trường THPT. Đặc biệt trên địa bàn xã có Chùa Quán Ngọc Thanh là một trong 14 điểm di tích thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà Trần tại Đông Triều và có Đền An Biên thờ Nữ Tướng Lê Chân là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Con em xã Thủy An luôn phát huy truyền thống noi gương Nữ tướng Lê Chân ra sức lao động, học tập, hưởng ứng tốt các phong trào của địa phương.

3/3 làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa

3/3 Trường đạt chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

2/3 thôn đạt thôn Nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Thuận lợi.

- Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Phòng giáo dục và đào tạo Thị xã Đông Triều.

+ Ban giám đốc được kiện toàn và duy trì hoạt động có hiệu quả.

+ Nhân dân luôn luôn tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương.

+ về cơ sở vật chất được trang sắm máy tính, máy in phục vụ cho Trung

3. Khó khăn.

- Đời sống kinh tế người dân địa phương còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ gia đình có mức thu nhập bình quân thấp còn khá cao.  Phần lớn người dân địa phương làm nông nghiệp nên tham gia vào các lớp tập huấn của chưa được đầy đủ.

- Đội ngũ quản lý của trung tâm chủ yếu là kiêm nhiệm. Chế độ phụ cấp hỗ trợ chỉ đáp ứng được một phần nhỏ.

- Ban giám đốc của trung tâm thường xuyên có sự thay đổi                        

- Cán bộ biệt phái  chưa có nhiều kinh nghiệm trong công việc hoạt động của TTHTCĐ.

II. Bộ máy quản lý

1. Ban giám đốc:

- Về cơ cấu tổ chức: Có đủ, đúng cơ cấu thành phần theo quy định

- Ban giám đốc gồm 3 đồng chí:

+ Đồng chí Phó chủ tịch xã kiêm giám đốc trung tâm.

+ Đồng chí Phó chủ tịch Hội khuyến học kiêm phó giám đốc trung tâm..

+ Đồng chí Hiệu trưởng trường THCS kiêm phó giám đốc phụ trách mảng tổ chức học tập.

+ Một đồng chí giáo viên biệt phái Phụ trách mảng chuyên môn nghiệp vụ.

- Việc tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ theo đúng chức trách nhiệm vụ được phân công.

2. Công tác triển khai và thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên:

- Ban giám đốc và TTHTCĐ đã xây dựng và thực hiện tốt nội quy (quy chế) hoạt động của trung tâm.

- Tham mưu cho UBND trình các cấp có thẩm quyền để  kiện toàn Ban giám đốc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc kịp thời đúng quy định.

3. Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch hoạt động:

- TT xây dựng kế hoạch hàng tháng năm và tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ.

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó giám đốc (phụ cấp trách nhiệm) đúng quy định.

- Luôn phối hợp sát với các ban ngành, đoàn thể xã, tổ chức trường học để xây dựng kế hoạch hoạt động của TT.

- Tích cực  tuyên truyền, vận động mọi người tham gia học tập tại TTHTCĐ bằng nhiều hình thức khác nhau như thuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn và lồng ghép tuyên truyền trên các hội nghị của xã.

III. Tổ chức hoạt động

1. Đánh giá công tác hoạt động:

- Cùng với mạng lưới các cộng tác viên trên địa bàn, Trung tâm rất trú trọng đến công tác điều tra nhu cầu học tập của nhân dân và  nắm bắt kịp thời nhu cầu học tập để tổ chức các lớp học đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

- Khi tổ chức các chuyên đề, lớp học Trung tâm luôn thông tin về nội dung, địa điểm, thời gian học kịp thời đến người dân thông qua thư mời và đài truyền thanh xã, thôn.

- Các hình thức tổ chức lớp học:

+ Tổ chức lớp học phù hợp đối tượng, điều kiện  người học và nội dung của chuyên đề.

+ Tổ chức lớp học mà trong đó người học thường xuyên được trao đổi, thảo luận, được hướng dẫn tự học và sử dụng Intenet vào học tập.

- Tổ chức các hội thi, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động.

2. Kết quả thực hiện

 

TT

Tên hoạt động giáo dục

Số lớp (chuyên đề)

Số lượt người tham gia

Tổng số

Ghi chú

1

Học chương trình xóa mù chữ, giáo dục trương trình sau biết chữ

0

0

 

2

Học nghề ngắn hạn

0

0

 

3

Chuyên đề Giáo dục pháp luật

4

960

 

4

Chuyên đề  Giáo dục sức khỏe

5

1.019

 

5

Chuyên đề Giáo dục môi trường

6

960

 

6

Chuyên đề Văn hóa xã hội

3

620

 

7

Chuyên đề Phát triển kinh tế

2

189

 

8

Chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

8

1.189

 

9

Chuyên đề của chương trình khác

11

1.870

 

10

Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thao được phổ biến

6

945

 

 

Tổng

45

7.752

 

 

IV. Đánh giá chung

1. Ưu điểm.

-  TT hoạt động ngày càng hiệu quả hơn góp phần nâng cao dân trí ở địa phương

- Ban giám đốc TT đều nhiệt tình nên đã dần đưa hoạt động của TT vào nề nếp và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

- Năm 2018 tỉ lệ biết chữ trong các độ tuổi: Đạt 100%.

- Số lượt người tham gia học tập tại TTHTCĐ năm 2018 là: 7.752 lượt người.

- Số hộ nghèo ở địa phương: năm 2018 có  16 hộ nghèo bằng 1,24% dân số xã giảm 20 hộ so với năm 2017.

- Ý thức bảo vệ môi trường của người dân: người dân đã có ý thức giữ gìn cho đường làng ngõ xóm và gia đình sạch đẹp hơn.

- Thu nhập bình quân: năm 2018 đạt 45.340.00 triệu đồng/người/năm.

- Có nhiều tiến bộ về KHKT được ứng dụng vào cuộc sống như kỹ thuật chăn nuôi thủy sản, cấy lúa chất lượng cao…

- Công  tác phòng chống bệnh dịch cho người và vật nuôi cây trồng: không có bệnh dịch sảy ra trên địa bàn xã trong năm 2018

- Công tác an ninh chính trị: Đảm bảo an ninh trật tự, xã hội ổn định.

- Sinh  hoạt văn hóa, thể thao, nếp sống văn minh của nhân dân: Các  hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức quy mô và chất lượng hơn.

2. Tồn tại, hạn chế.

- Một số tiểu ban còn chưa thật sự nhiệt tình trong hoạt động

- Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động học tập, tập huấn, tuyên truyền còn nhiều hạn chế nên trung tâm chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu học tập của nhân dân.

- Đội ngũ quản lí TTHTCĐ xã chưa có nhều kinh nghiệm trong công tác quản lí, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động.

3. Nguyên nhân của tồn tại.

 Nhận thức về vai trò của công tác xây dựng XHHT, nhận thức về việc tự học, tự bồi dưỡng, tự hoàn thiện trong cán bộ và nhân dân còn chưa đầy đủ nên bản thân người học còn thụ động thiếu tích cực.

Nhu cầu người dân cần đạt được đào tạo học tập nâng cao trình độ ngày càng cao nhưng các điều kiện của TTHTCĐ chưa đáp ứng được đầy đủ. Cơ sở vật chất còn nhỏ, trang thiết bị còn hạn hẹp.

Công tác tham mưu phối kết hợp giữa các ban ngành các tổ chức hội còn hạn chế chưa thường xuyên.

- Chưa tự quản được nguồn kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động của TTHTCĐ, nguồn kinh phí chi cho các hoạt động của TTHTCĐ do cấp xã quản  dẫn đến còn nhiều bất cập.

3. Biện pháp khắc phục hạn chế tồn tại.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền. 

- Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể về tính thiết thực và hiệu quả của  HTCĐ, tuyên truyền cổ vũ người học tự nguyện đến trung tâm.

- Luôn củng cố Ban Giám đốc trung tâm khi có thay đổi về nhân sự. Giám đốc trung tâm HTCĐ phải tích cực, nhiệt tình, có tầm nhìn thì trung tâm hoạt động mới tốt, tổ chức bộ máy mới chặt chẽ. Củng cố ban chỉ đạo, thành lập và duy trì hoạt động các tiểu ban, câu lạc bộ sở thích…..

- Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, tư tưởng, ý thức  trách nhiệm , trình độ năng lực công tác cho giáo viên làm nhiệm vụ biệt phái tại TTHTCĐ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể ở địa phương; tranh thủ được các nguồn lực tài chính cần thiết.

- Nội dung học tập cho cộng đồng cần gần gũi với đời sống của người dân. Khảo sát nhu cầu của người dân là quan trọng vì từ đây có thể tìm ra hướng xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chuyên đề sau khi kết thúc lớp tập huấn. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tuần, tháng, năm đảm bảo các bước, thời gian hợp lý, nội dung cụ thể thiết thực phù hợp với thực tiễn của địa  phương.

- Huy động nguồn XHH, Đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường kinh phí hoạt động cho trung tâm.

V. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

  • Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý; việc phân công, phân nhiệm cần cụ thể, hợp lý.
  • 100% cán bộ, giáo viên quản lý trung tâm được tham dự các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ; đội ngũ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng  đủ năng lực và trình độ tổ chức các hoạt động của trung tâm, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân địa phương.
  • Tăng cường kiểm tra, xây dựng điểm điển hình, tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng mô hình hoạt động có hiệu quả.
  • Tăng cường các hình thức tuyên truyền thông qua các hoạt động tại trung tâm HTCĐ;
  •  Đẩy mạnh việc tham mưu, đề xuất các hoạt động với chính quyền địa phương; làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, hội khuyến học, trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên.
  • Củng cố mô hình hoạt động của trung tâm HTCĐ theo hướng đổi mới công tác quản lý, đa dạng hóa nội dung, chương trình và hình thức học tập, đặc biệt chương trình bồi dưỡng về kỹ thuật, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi.
  • Tích cực mở lớp bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời; tiếp tục khảo sát, điều tra nhu cầu học tập của người dân.
  • Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan đoàn thể đóng trên địa bàn điều để tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền nhằm đáp ứng nhu cầu người học.

VI. Đề xuất , kiến nghị: Tăng kinh phí hoạt động cho các TTHTCĐ       

Trên đây là báo cáo đánh giá công tác hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của TTHTCĐ xã Thủy An./.

 

 Nơi nhận:                                                                             

                  - Như kính gửi;

                  - Thường trực Đ.U; UBND xã

                  - LĐ TTHTCĐ;                       

                   - Lưu:

 

 GIÁM ĐỐC   

 

(đã ký)

 

Nguyễn Viết Thúy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu