Báo cáo hoạt động t3/2019


TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

XÃ THỦY AN

Số: 03/BC-TTHTCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủy An, ngày 31 tháng 3 năm 2019


BÁO CÁO

CÔNG TÁC THÁNG 3 CỦA TTHTCĐ  XÃ THỦY AN

          I. Đánh giá khái quát tình hình TTHTCĐ tháng 3 /2019

          1. Thuận lợi: 

          - Triển khai tuyên truyền kịp thời các chuyên đề về đường lối chính sách pháp luật của nhà nước; về kinh tế, đời sống XH, về sức khỏe, ATGT, VSMT, ATTP, chăm sóc cây trồng vật nuôi,...

          2. Khó khăn: 

+ Cơ sở vật chất còn thiếu thốn.                       

+ Nhận thức của một số người dân còn nhiều hạn chế

          3.  Kết quả tổ chức thực hiện: ( cụ thể số chuyên đề, số lớp, số lượt người tham gia từng chuyên đề theo mẫu đính kèm  công văn)

STT

Nội dung chuyên đề

Số lớp

Thời gian

Lượt người tham gia

Tên đơn vị phối hợp

Tổng kinh phí

Nguồn
kinh phí

1

Giáo dục chính sách pháp luật

 1

 1

 215

 THCS

 

 XHH

2

Giáo dục văn hóa - xã hội

 1

 1

 25

 Đoàn TN

 

 XHH

3

Bồi dưỡng khoa học kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

4

Giáo dục bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

 

5

Bảo vệ sức khỏe

 

 

 

 

 

 

6

Bảo vệ vật nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - Phối hợp với UBND, HPN, đoàn TN xã tuyên truyền, tổ chức thành công các hoạt động VHVN, TDTT chào mừng ngày 8/3 và 26/3 và kết nạp đoàn cho các em HS lớp 9 đủ điều kiện vào đoàn.

           - Phối hợp với trường THCS Thủy An tổ chức các hoạt động VHVN- TDTT chào mừng ngày 26/3.

          - Tiếp tục phối hợp Đảng ủy; UBND; MTTQ; các thôn, đài truyền thanh tuyên truyền thôn nông thôn kiểu mẫu

            - Phối hợp với với đài truyền thanh xã, trường TH, trường THCS, tuyên truyền về vệ sinh môi trường; vệ sinh trường học; dọn vệ sinh tại các xóm dân cư, trường học trên địa bàn toàn xã; chăm sóc phòng trừ dịch bệnh cho gia súc- gia cầm đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu phi xuất hiện trên địa bàn.

Phối hợp với ban DSKHHGĐ hưởng ứng cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

           II. Dự kiến các hoạt động và thời gian, hình thức tổ chức của TTHTCĐ trong tháng 3/2019.

          1. Dự kiến các hoạt động:

          - Phối hợp với trường THCS tuyên truyền ATGT, VSMT, ATTP, phòng chống các tệ nạn XH,...

           - Tiếp tục phối hợp với trường TH, THCS, ĐTN tổ chức mở các lớp dạy kĩ năng sống, trải nghiệm cho học sinh.

           - Phối hợp Đảng ủy; UBND; MTTQ; đài truyền thanh tuyên truyền thôn nông thôn kiểu mẫu( thôn 2,6,8),  cánh đồng mẫu, giải phóng mặt bằng ở các dự án trên địa bàn xã,...tuyên truyền ngày 30/4.

          - Tuyên truyền thực hiện tốt đội mũ bảo hiểm; an toàn giao thông; phòng chống các tệ nạn XH, Vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tại nạn thương tích, tránh xa các chất gây nghiện,....

          - Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, hoàn thành thực hiện xây dựng thôn 2,6,8,4 là thôn nông thôn kiểu mẫu. Tuyên truyền phòng chống dịch tả lợn Châu phi.

          * Thời gian tổ chức :  Từ cuối tháng 2 năm 2019).

          - Phối hợp với HTXKD&DVNN tuyên truyền tập huấn chăm sóc phòng dịch bệnh cho lúa, diệt chuột, ốc biêu vàng.  Phối hợp với ban Thú y, đài truyền thanh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã. Tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm.

          2. Hình thức tổ chức: Tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, học sinh, nhân dân, các ban ngành, trưởng các thôn, HPN, Đoàn TN, học sinh, các trường học,...các hộ chăn nuôi, các hộ sản xuất lúa, trên địa bàn toàn xã.

          3. Kinh phí: 

             III. Các đề xuất, kiến nghị: 

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND- UBND xã (b/c);

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Trang Web TTHTCĐ xã

- Lưu.

TRUNG TÂM HTCĐ

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Viết Thúy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu